Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

 

Informacja o publikacji postępowania

Uprzejmie informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 5a ustawy Pzp pn. „Organizacja staży krajowych dla studentów kierunku Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska w ramach Projektu pt.: „Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu – wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ” - nr sprawy: DZP.381.26.2016.UG zostało opublikowane w dniu 27.07.2016 r. na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego (http://dzp.us.edu.pl/organizacja-stazy-krajowych-dla-studentow-kierunku-biologia-biotechnologia-i-ochrona-srodowiska-w-ra).

 

W ramach projektu sfinansowane zostaną:

 • Koszty wynagrodzenia stażysty
 • Refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.
 • Refundację kosztów materiałów zużywalnych i środków ochrony osobistej
 • Koszty badań lekarskich stażysty
 • Koszty ubezpieczenia stażysty

 

Forma umowy z pracodawcą:

 • Umowa wstępna, dwustronna: Uniwersytet Śląski – Pracodawca, po wyłonieniu firm oferujących staże.
 • Umowa wtórna, trójstronna: Uniwersytet Śląski – Pracodawca – opiekun stażu wskazany przez Pracodawcę.

 

Obowiązki opiekuna stażysty:

Opiekun stażu powinien sprawować nadzór i opiekę merytoryczną nad realizacją programu  przez stażystę/stażystów przez cały czas trwania stażu (120 godzin/miesiąc, jakie stażysta musi przepracować u Pracodawcy).  Na obowiązki opiekuna stażysty składa się w szczególności:

 • Przedstawienie zasad bhp na stanowisku pracy stażysty
 • Przedstawienie dobrych praktyk na stanowisku pracy stażysty
 • Sprecyzowanie ogólnego zakresu czynności wykonywanych przez stażystę na przyznanym mu stanowisku pracy
 • Sformułowanie zakresu czynności, które stażysta powinien wykonać w poszczególnych dniach/tygodniach pracy
 • Nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez stażystę
 • W zależności od stanowiska pracy powierzonemu stażyście, zapewnienie dostępu do instrukcji / procedur obowiązujących na danym stanowisku pracy
 • Dostępność przez cały okres trwania stażu (120 godzin/miesiąc, jakie stażysta musi przepracować u Pracodawcy)
 • Kontrola dzienniczka stażu.

 

Sposób weryfikacji odbycia i przebiegu stażu

 1. Ankieta wypełniana przez stażystę i jego opiekuna przed rozpoczęciem i po zakończeniu stażu indywidualnie dla każdego stażysty, w ramach czasowych pomiędzy V.2016–IX.2016 i V.2017–IX.2017- skala pkt. oceny wzrostu kwalifikacji.
 2. Ocena dziennika stażu po jego zakończeniu.